4 بازیکنی که از لیست استفلال برای بازی با پدیده خط خوردند

آخرین تمرین استقلالی ها پیش از بازی با پدیده در زمین شماره ۲ آزادی برگزار شد.