۹دی رفع توقیف شد

۹دی رفع توقیف شد

رفع توقیف چهارباره این هفته نامه، حکایت از برخورد سیاسی و اعمال فشار مقامات دولتی برای بستن دهان آن دارد. ۹ دی یکبار در دولت دهم توقیف شد که در آن مورد نیز بدون اخذ تذکر، تبرئه و رفع توقیف شده است.

۹دی رفع توقیف شد

(image)

رفع توقیف چهارباره این هفته نامه، حکایت از برخورد سیاسی و اعمال فشار مقامات دولتی برای بستن دهان آن دارد. ۹ دی یکبار در دولت دهم توقیف شد که در آن مورد نیز بدون اخذ تذکر، تبرئه و رفع توقیف شده است.
۹دی رفع توقیف شد