۸۸درصدجمعیت جوان کشور الگوی غذایی ناسالم دارند

معاون وزیربهداشت گفت: طی تحقیقات انجام شده ۸۸ درصد جمعیت ۶۴ -۱۵ سال کشور، الگوی غذایی ناسالم دارند.