۶ تروریست در مالزی تفهیم اتهام شدند

۶ تروریست در مالزی تفهیم اتهام شدند

۶ متهم به فعالیت های تروریستی روز جمعه در دادگاه های سه ایالت این کشور تفهیم اتهام شدند و قرار است در دو ماه آینده این اتهامات در جلسات دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.

۶ تروریست در مالزی تفهیم اتهام شدند

(image)

۶ متهم به فعالیت های تروریستی روز جمعه در دادگاه های سه ایالت این کشور تفهیم اتهام شدند و قرار است در دو ماه آینده این اتهامات در جلسات دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.
۶ تروریست در مالزی تفهیم اتهام شدند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی