۱۱۲ میلیاردتومان جریمه برای قاچاقچیان کالا

۱۱۲ میلیاردتومان جریمه برای قاچاقچیان کالا

با حکم تعزیرات حکومتی استان زنجان، قاچاقچیان کالا در این استان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

۱۱۲ میلیاردتومان جریمه برای قاچاقچیان کالا

(image)

با حکم تعزیرات حکومتی استان زنجان، قاچاقچیان کالا در این استان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
۱۱۲ میلیاردتومان جریمه برای قاچاقچیان کالا

پرس نیوز