یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف نمی‌شود/ بسیاری کارت‌ملی نداشتند

یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف نمی‌شود/ بسیاری کارت‌ملی نداشتند

معاون وزیر تعاون گفت: دولت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری را اجرایی نمی‌داند و براین اساس اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد.

یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف نمی‌شود/ بسیاری کارت‌ملی نداشتند

(image)

معاون وزیر تعاون گفت: دولت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری را اجرایی نمی‌داند و براین اساس اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد.
یارانه ۲۴ میلیون نفر حذف نمی‌شود/ بسیاری کارت‌ملی نداشتند

خرم خبر