گودرزی خطاب به رئیس کمیته المپیک: آقای سوپرمن!

رئیس کمیته المپیک گفت: ما هفت بار با وزارت ورزش مکاتبه کردیم اما به ما خرده می‌گیرند که چرا موضوع را رسانه‌ای کردید.