گنجانده شدن ۵ زبان خارجی جدید در برنامه درسی مدارس/ ماموریت رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب

گنجانده شدن ۵ زبان خارجی جدید در برنامه درسی مدارس/ ماموریت رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب

جلسه ۷۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

گنجانده شدن ۵ زبان خارجی جدید در برنامه درسی مدارس/ ماموریت رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب

(image)

جلسه ۷۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
گنجانده شدن ۵ زبان خارجی جدید در برنامه درسی مدارس/ ماموریت رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب

مرجع توریسم