گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه در تمام دوره دولت تدبیر نیز رخ نخواهد داد

گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه در تمام دوره دولت تدبیر نیز رخ نخواهد داد

دبیر انجمن‌ علوم‌ سیاسی دانشگاه علامه‌گفت: گشایش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها در ۱۰۰ روز، بلکه در تمام دورهٔ دولت تدبیر هم رخ نخواهد داد.

گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه در تمام دوره دولت تدبیر نیز رخ نخواهد داد

(image)

دبیر انجمن‌ علوم‌ سیاسی دانشگاه علامه‌گفت: گشایش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها در ۱۰۰ روز، بلکه در تمام دورهٔ دولت تدبیر هم رخ نخواهد داد.
گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه در تمام دوره دولت تدبیر نیز رخ نخواهد داد

مرجع توریسم