گزینه‌های اصلی وزارت خارجه آمریکا مشخص شدند

گزینه‌های اصلی وزارت خارجه آمریکا مشخص شدند

نشریه پولیتیکو از سرمقاله اخیر خود، از وندی شرمن و جان کری به عنوان گزینه های احتمالی تصدی وزارت خارجه آمریکا در صورت به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون نام برد.

گزینه‌های اصلی وزارت خارجه آمریکا مشخص شدند

(image)

نشریه پولیتیکو از سرمقاله اخیر خود، از وندی شرمن و جان کری به عنوان گزینه های احتمالی تصدی وزارت خارجه آمریکا در صورت به قدرت رسیدن هیلاری کلینتون نام برد.
گزینه‌های اصلی وزارت خارجه آمریکا مشخص شدند