گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع می‌یابد

گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع می‌یابد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع یافته و در صورت تحریم دوباره ملت ایران نیاز به تحریم کلی نبوده و با دست گذاشتن روی این شریان‌ها بیشترین فشار را بر مردم ایران وارد می‌سازند.

گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع می‌یابد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع یافته و در صورت تحریم دوباره ملت ایران نیاز به تحریم کلی نبوده و با دست گذاشتن روی این شریان‌ها بیشترین فشار را بر مردم ایران وارد می‌سازند.
گروه FATF با بدست آوردن اطلاعات بانکی از شریان‌های اصلی اقتصاد کشور اطلاع می‌یابد

تلگرام