«کوربین» تا کجا دوام می‌آورد؟/ فریب دموکراسی

«کوربین» تا کجا دوام می‌آورد؟/ فریب دموکراسی

جرمی کوربین از مخالفین سر سخت ورود انگلستان به جنگ عراق بود. در صورت انتشار این گزارش و روشن شدن نقش بلر در فریب افکار عمومی این امکان وجود دارد که کوربین جنگ ستیز بلر را به پای میز محاکمه بکشاند.

«کوربین» تا کجا دوام می‌آورد؟/ فریب دموکراسی

(image)

جرمی کوربین از مخالفین سر سخت ورود انگلستان به جنگ عراق بود. در صورت انتشار این گزارش و روشن شدن نقش بلر در فریب افکار عمومی این امکان وجود دارد که کوربین جنگ ستیز بلر را به پای میز محاکمه بکشاند.
«کوربین» تا کجا دوام می‌آورد؟/ فریب دموکراسی

بک لینک رنک 1

بازار بورس