کنگره آمریکا کشتارهای داعش را نسل‌کشی دانست

نمایندگان کنگره آمریکا قطعنامه غیر الزام آوری را تصویب کردند که بر اساس آن کشتارهای تروریست‌های داعش در عراق و سوریه، نسل کشی خوانده شده است.