کنگره آمریکافردا سند نقش عربستان در یازده سپتامبر را منتشر می‌کند

کنگره آمریکافردا سند نقش عربستان در یازده سپتامبر را منتشر می‌کند

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که کنگره قصد دارد سند موسوم به «۲۸ صفحه» را از طبقه‌بندی خارج کند.

کنگره آمریکافردا سند نقش عربستان در یازده سپتامبر را منتشر می‌کند

(image)

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که کنگره قصد دارد سند موسوم به «۲۸ صفحه» را از طبقه‌بندی خارج کند.
کنگره آمریکافردا سند نقش عربستان در یازده سپتامبر را منتشر می‌کند

نفت آموزش پرورش دولتی