کنکور سراسری سال ۹۵ گروه هنر آغاز شد

کنکور سراسری سال ۹۵ گروه هنر آغاز شد

کنکور سراسری سال ۹۵ برای رقابت حدود ۵۵ هزار داوطلب در گروه آزمایشی هنر آغاز شد.

کنکور سراسری سال ۹۵ گروه هنر آغاز شد

(image)

کنکور سراسری سال ۹۵ برای رقابت حدود ۵۵ هزار داوطلب در گروه آزمایشی هنر آغاز شد.
کنکور سراسری سال ۹۵ گروه هنر آغاز شد

روزنامه ایران