کمک‌های مالی آلمان در اختیار حماس قرار گرفت

کمک‌های مالی آلمان در اختیار حماس قرار گرفت

وزارت خارجه رژیم‌صهیونیستی مدعی شد که بخشی از کمک‌های یک موسسه امدادی و به صورت عمده، کمک‌های آلمان، در اختیار گروه حماس قرار گرفته است.

کمک‌های مالی آلمان در اختیار حماس قرار گرفت

(image)

وزارت خارجه رژیم‌صهیونیستی مدعی شد که بخشی از کمک‌های یک موسسه امدادی و به صورت عمده، کمک‌های آلمان، در اختیار گروه حماس قرار گرفته است.
کمک‌های مالی آلمان در اختیار حماس قرار گرفت

عکس