کفش‌هایم را درمسابقات لیگ دزدیدند/ کفش‌ها را‌ دوباره سفارش‌دادم

کفش‌هایم را درمسابقات لیگ دزدیدند/ کفش‌ها را‌ دوباره سفارش‌دادم

دونده المپیکی کشورمان گفت: بعد از مسابقه ۲۰۰ متر لیگ برتر، کفش‌های که قرار بود در مسابقات المپیک بپوشم را کنار گذاشتم تا برای مصاحبه بروم اما وقتی برگشتم متوجه شدم کفش‌هایم سر جایش نیست.

کفش‌هایم را درمسابقات لیگ دزدیدند/ کفش‌ها را‌ دوباره سفارش‌دادم

(image)

دونده المپیکی کشورمان گفت: بعد از مسابقه ۲۰۰ متر لیگ برتر، کفش‌های که قرار بود در مسابقات المپیک بپوشم را کنار گذاشتم تا برای مصاحبه بروم اما وقتی برگشتم متوجه شدم کفش‌هایم سر جایش نیست.
کفش‌هایم را درمسابقات لیگ دزدیدند/ کفش‌ها را‌ دوباره سفارش‌دادم