کشف بمب یک‌تنی در ترکیه

کشف بمب یک‌تنی در ترکیه

رسانه های ترکیه از خنثی شدن بمب کار گذاشته شده در منطقه ای در نزدیکی جاده منتهی به مرز گوربولاغ خبر دادند.

کشف بمب یک‌تنی در ترکیه

(image)

رسانه های ترکیه از خنثی شدن بمب کار گذاشته شده در منطقه ای در نزدیکی جاده منتهی به مرز گوربولاغ خبر دادند.
کشف بمب یک‌تنی در ترکیه

پرشین موزیک