کسب مدال نقره مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی توسط دانشجوی دانشگاه قم

دانشجوی دانشگاه قم مدال نقره مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی را کسب کرد.