کری: ترکیه مدرک نقش گولن در کودتا را ارائه کند

کری: ترکیه مدرک نقش گولن در کودتا را ارائه کند

در پی آنکه مقامات ترکیه فتح‌الله گولن را عامل اصلی کودتای شب گذشته خواندند، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که ترکیه باید در این خصوص مدرک ارائه کند.

کری: ترکیه مدرک نقش گولن در کودتا را ارائه کند

(image)

در پی آنکه مقامات ترکیه فتح‌الله گولن را عامل اصلی کودتای شب گذشته خواندند، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که ترکیه باید در این خصوص مدرک ارائه کند.
کری: ترکیه مدرک نقش گولن در کودتا را ارائه کند

اندروید