کره شمالی آمریکا را تهدید هسته‌ای کرد

کره شمالی آمریکا را تهدید هسته‌ای کرد

کره شمالی به منظور مقابله با جنگ روانی آمریکا، از وضع موضع‌گیری نظامی به وضع توسل به حملات پیشدستانه تغییر حالت داده است.

کره شمالی آمریکا را تهدید هسته‌ای کرد

(image)

کره شمالی به منظور مقابله با جنگ روانی آمریکا، از وضع موضع‌گیری نظامی به وضع توسل به حملات پیشدستانه تغییر حالت داده است.
کره شمالی آمریکا را تهدید هسته‌ای کرد

ورزش و زندگی