کدام بازیکن‌ها در تمام بازی‌های لیگ بازی کرده‌اند؟

کدام بازیکن‌ها در تمام بازی‌های لیگ بازی کرده‌اند؟

پس از گذشت چهار هفته از بازی‌های لیگ شانزدهم، تنها ۸۱ نفر از بازیکنان حاضر در لیگ برای تیم‌های شان به‌طور کامل در میدان حضور داشتند در این آبی پوشان با تنها ۳ بازیکن، بیشترین تغییر را در بین بازیکنان خود دیدند.

کدام بازیکن‌ها در تمام بازی‌های لیگ بازی کرده‌اند؟

(image)

پس از گذشت چهار هفته از بازی‌های لیگ شانزدهم، تنها ۸۱ نفر از بازیکنان حاضر در لیگ برای تیم‌های شان به‌طور کامل در میدان حضور داشتند در این آبی پوشان با تنها ۳ بازیکن، بیشترین تغییر را در بین بازیکنان خود دیدند.
کدام بازیکن‌ها در تمام بازی‌های لیگ بازی کرده‌اند؟

تلگرام