«کتابشناسی نسخ اسلامی» در آلمان منتشر شد

«کتابشناسی نسخ اسلامی» شامل معرفی بیش از پنج هزار اثر نوشته شده درباره نسخ خطی اسلامی در آلمان منتشر شد.