کاروان «زیر سایه خورشید» به روستاهای نیاما و سوافی سیرالئون وارد شد

کاروان «زیر سایه خورشید» به روستاهای نیاما و سوافی سیرالئون وارد شد

کاروان «زیر سایه خورشید» در ادامه سفر خود به سیرالئون به روستاهای نیاما و سوافی وارد شد. 

کاروان «زیر سایه خورشید» به روستاهای نیاما و سوافی سیرالئون وارد شد

(image)

کاروان «زیر سایه خورشید» در ادامه سفر خود به سیرالئون به روستاهای نیاما و سوافی وارد شد. 
کاروان «زیر سایه خورشید» به روستاهای نیاما و سوافی سیرالئون وارد شد

تلگرام