چوب دو سر باخت

چوب دو سر باخت

عكس‌هاى بعضى پروفايل‌ها منقش به عكس سخنرانى شده كه چندى پيش به علت شكايت ارتش از مواضع ٦ سال پيش وی، توسط حكم دادسراى نظامى بازدداشت شده است.

چوب دو سر باخت

(image)

عكس‌هاى بعضى پروفايل‌ها منقش به عكس سخنرانى شده كه چندى پيش به علت شكايت ارتش از مواضع ٦ سال پيش وی، توسط حكم دادسراى نظامى بازدداشت شده است.
چوب دو سر باخت

نفت آموزش پرورش دولتی