چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید «اشتباه کرده‌ایم»؟

چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید «اشتباه کرده‌ایم»؟

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور گفت: چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید ما اشتباه کرده‌ایم و آمریکا قابل اعتماد نبوده است؛ یک سال از برجام گذشته است. چرا زمانی که با نقض برجام روبرو شدیم زیر برجام نمی‌زنند.

چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید «اشتباه کرده‌ایم»؟

(image)

دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور گفت: چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید ما اشتباه کرده‌ایم و آمریکا قابل اعتماد نبوده است؛ یک سال از برجام گذشته است. چرا زمانی که با نقض برجام روبرو شدیم زیر برجام نمی‌زنند.
چرا دولت صریح به مردم نمی‌گوید «اشتباه کرده‌ایم»؟

کتابخانه فرهنگ