چرا اصولگرایان برنده ۷ اسفند تهران نشدند؟

عمده این تحلیل ها سعی دارند تا به پاسخ هایی متقن درباره علل شکست اصولگرایان در تهران برسند و دلیل عدم توفیق این جریان سیاسی را بیان کنند و در واقع واکاوی نقادانه و نقدی درون گفتمانی از نتیجه عملکرد اصولگرایان ارائه دهند.