چرایی خودکشی کارمند حزب کارگزاران/ بررسی نگاه اصحاب کارگزاران در باب مدیریت جامعه

چرایی خودکشی کارمند حزب کارگزاران/ بررسی نگاه اصحاب کارگزاران در باب مدیریت جامعه

خیلی منطقی است که سخنگوی دولت یکی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی را امانت دار نظام بدانند وهنوز هم برخی دریافت کنندگان این فیش ها در مناصب حساسی منصوب شوند اما زیردستانشان خودکشی کنند،

چرایی خودکشی کارمند حزب کارگزاران/ بررسی نگاه اصحاب کارگزاران در باب مدیریت جامعه

(image)

خیلی منطقی است که سخنگوی دولت یکی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی را امانت دار نظام بدانند وهنوز هم برخی دریافت کنندگان این فیش ها در مناصب حساسی منصوب شوند اما زیردستانشان خودکشی کنند،
چرایی خودکشی کارمند حزب کارگزاران/ بررسی نگاه اصحاب کارگزاران در باب مدیریت جامعه

خبرگزاری اصفهان