چالش دانشجویان با مشکلات واقعی صنعت/ مهندسان ایرانی برای طراحی موتور توربینی به خط شدند

چالش دانشجویان با مشکلات واقعی صنعت/ مهندسان ایرانی برای طراحی موتور توربینی به خط شدند

با توجه به نیاز کشور به بومی سازی فناوری ساخت موتورهای توربینی، تصمیم گرفتیم با برگزاری یک دوره مسابقه علمی از ظرفیت دانشجویان نخبه ی رشته های مختلف فنی برای حل این مساله استفاده کنیم.

چالش دانشجویان با مشکلات واقعی صنعت/ مهندسان ایرانی برای طراحی موتور توربینی به خط شدند

(image)

با توجه به نیاز کشور به بومی سازی فناوری ساخت موتورهای توربینی، تصمیم گرفتیم با برگزاری یک دوره مسابقه علمی از ظرفیت دانشجویان نخبه ی رشته های مختلف فنی برای حل این مساله استفاده کنیم.
چالش دانشجویان با مشکلات واقعی صنعت/ مهندسان ایرانی برای طراحی موتور توربینی به خط شدند