پیوستن شهردار لندن به صف مخالفان کوربین

پیوستن شهردار لندن به صف مخالفان کوربین

صادق خان شهردار بانفوذ لندن در یادداشتی، ضمن انتقاد صریح از عملکرد جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در جریان همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، به صورت غیرمنتظره از «اون اسمیت» رقیب او در انتخابات رهبری این حزب حمایت کرد.

پیوستن شهردار لندن به صف مخالفان کوربین

(image)

صادق خان شهردار بانفوذ لندن در یادداشتی، ضمن انتقاد صریح از عملکرد جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در جریان همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، به صورت غیرمنتظره از «اون اسمیت» رقیب او در انتخابات رهبری این حزب حمایت کرد.
پیوستن شهردار لندن به صف مخالفان کوربین

مد روز