پیمانکار تونل توحید پس از تغییر دادگاهی شد

پیمانکار تونل توحید پس از تغییر دادگاهی شد

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر حدود ۲ سال است که پرونده پیمانکار و کارفرمای تونل توحید در دادگاه بررسی می‌شود.

پیمانکار تونل توحید پس از تغییر دادگاهی شد

(image)

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر حدود ۲ سال است که پرونده پیمانکار و کارفرمای تونل توحید در دادگاه بررسی می‌شود.
پیمانکار تونل توحید پس از تغییر دادگاهی شد

استخدام