پیام های سیاسی و بین المللی موشک های ایرانی

یک بازی خطرناکی که ممکن است در رابطه با موشک های ایران پیرو قطعنامه ۲۲۳۱ و گنجانده شدن کلمه «طراحی» بیفتد، به راه افتادن جار و جنجالی برای تکرار سناریوی موشک‌های دانگ فنگ-۲۱ ( Dongfeng-۲۱) است که در سال ۲۰۰۷ عربستان سعودی از چین خریداری کرد.