پولی برای افزایش بودجه دفاعی وجود ندارد/ به نیروهای مسلح وعده های واهی نمی دهیم

پولی برای افزایش بودجه دفاعی وجود ندارد/ به نیروهای مسلح وعده های واهی نمی دهیم

سخنگوی دولت درباره حذف بودجه دفاعی کشور توضیحاتی ارائه کرد.

پولی برای افزایش بودجه دفاعی وجود ندارد/ به نیروهای مسلح وعده های واهی نمی دهیم

(image)

سخنگوی دولت درباره حذف بودجه دفاعی کشور توضیحاتی ارائه کرد.
پولی برای افزایش بودجه دفاعی وجود ندارد/ به نیروهای مسلح وعده های واهی نمی دهیم

گروه تلگرام