پوستر جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد

پوستر جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد

پیمان شریعتی گفت: امیدوارم او همچنان در کارهایش بدرخشد. هر چند وظیفه مرکز هنرهای نمایشی حمایت از تئاتر عروسکی است، اما وظیفه ما هم این است که آثار خوبی اجرا کنیم که مخاطب داشته باشد.

پوستر جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد

(image)

پیمان شریعتی گفت: امیدوارم او همچنان در کارهایش بدرخشد. هر چند وظیفه مرکز هنرهای نمایشی حمایت از تئاتر عروسکی است، اما وظیفه ما هم این است که آثار خوبی اجرا کنیم که مخاطب داشته باشد.
پوستر جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد

پرشین موزیک