پوتین بر احیای روابط تجاری کشورش با ترکیه تاکید کرد

پوتین بر احیای روابط تجاری کشورش با ترکیه تاکید کرد

پایگاه اینترنتی کاخ کرملین روسیه در گزارشی نوشت رئیس جمهور روسیه با بازرگانان و تجار ترکیه دیدار کرد.

پوتین بر احیای روابط تجاری کشورش با ترکیه تاکید کرد

(image)

پایگاه اینترنتی کاخ کرملین روسیه در گزارشی نوشت رئیس جمهور روسیه با بازرگانان و تجار ترکیه دیدار کرد.
پوتین بر احیای روابط تجاری کشورش با ترکیه تاکید کرد