پهپاد داعش توسط بسیج عراق سرنگون شد

پهپاد داعش توسط بسیج عراق سرنگون شد

بسیج عراق، پهپاد داعش را در منطقۀ تپه های حمرین که در عمق اراضی تحت اشغال داعش است، سرنگون کرد.

پهپاد داعش توسط بسیج عراق سرنگون شد

(image)

بسیج عراق، پهپاد داعش را در منطقۀ تپه های حمرین که در عمق اراضی تحت اشغال داعش است، سرنگون کرد.
پهپاد داعش توسط بسیج عراق سرنگون شد

نفت آموزش پرورش دولتی