پنجمین دوره طرح «اسوه» در تهران برگزار می‌شود

پنجمین دوره طرح «اسوه» در تهران برگزار می‌شود

پنجمین دوره طرح آموزشی و تربیتی قاریان نوجوان «اسوه» ۳ تا ۱۸ شهریور در تهران برگزار می‌شود.

پنجمین دوره طرح «اسوه» در تهران برگزار می‌شود

(image)

پنجمین دوره طرح آموزشی و تربیتی قاریان نوجوان «اسوه» ۳ تا ۱۸ شهریور در تهران برگزار می‌شود.
پنجمین دوره طرح «اسوه» در تهران برگزار می‌شود

قرآن