پست مسئولین هرچه قدر مهمتر باشد، خودسازیشان باید بیشتر باشد

پست مسئولین هرچه قدر مهمتر باشد، خودسازیشان باید بیشتر باشد

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و استاد حوزه علمیه قم گفت : افرادی که مسئولیتی در کشور برعهده دارند باید مراقب باشند تا به راه انحراف نیفتند.

پست مسئولین هرچه قدر مهمتر باشد، خودسازیشان باید بیشتر باشد

(image)

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و استاد حوزه علمیه قم گفت : افرادی که مسئولیتی در کشور برعهده دارند باید مراقب باشند تا به راه انحراف نیفتند.
پست مسئولین هرچه قدر مهمتر باشد، خودسازیشان باید بیشتر باشد

پایگاه خبری مبارز