پروژه مسکن مهر تقریبا تمام شده/ مشکل اصلی خدمات زیربنایی و روبنایی است

پروژه مسکن مهر تقریبا تمام شده/ مشکل اصلی خدمات زیربنایی و روبنایی است

وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تکمیل پروژه مسکن مهر گفت: پروژه مسکن مهر، اینک ۹۳ درصد پیشرفت داشته و بطور تقریبی به اتمام رسیده، اما مشکل اصلی آن خدمات زیربنایی و روبنایی است.

پروژه مسکن مهر تقریبا تمام شده/ مشکل اصلی خدمات زیربنایی و روبنایی است

(image)

وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تکمیل پروژه مسکن مهر گفت: پروژه مسکن مهر، اینک ۹۳ درصد پیشرفت داشته و بطور تقریبی به اتمام رسیده، اما مشکل اصلی آن خدمات زیربنایی و روبنایی است.
پروژه مسکن مهر تقریبا تمام شده/ مشکل اصلی خدمات زیربنایی و روبنایی است

بک لینک رنک 8

بازی