پای میتسوبیشی هم به آسمان ایران باز شد

پای میتسوبیشی هم به آسمان ایران باز شد

 ایران در صدد خرید جت‌های مسافربری هفتاد صندلی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن جهت استفاده از پروازهای داخلی بر آمده است.

پای میتسوبیشی هم به آسمان ایران باز شد

(image)

 ایران در صدد خرید جت‌های مسافربری هفتاد صندلی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن جهت استفاده از پروازهای داخلی بر آمده است.
پای میتسوبیشی هم به آسمان ایران باز شد

اخبار کارگران