پای امارات هم به کودتای نافرجام ترکیه کشیده شد

پای امارات هم به کودتای نافرجام ترکیه کشیده شد

 یک پایگاه عربی مدعی شد فتح الله گولن ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی از امارات دریافت کرده است.

پای امارات هم به کودتای نافرجام ترکیه کشیده شد

(image)

 یک پایگاه عربی مدعی شد فتح الله گولن ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی از امارات دریافت کرده است.
پای امارات هم به کودتای نافرجام ترکیه کشیده شد

عکس های داغ جدید