پایان شهریورماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه کتاب سال

پایان شهریورماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه کتاب سال

مهلت ارسال آثار به سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تمدید شد و مطابق اعلام، آخرین مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری است.

پایان شهریورماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه کتاب سال

(image)

مهلت ارسال آثار به سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تمدید شد و مطابق اعلام، آخرین مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری است.
پایان شهریورماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جایزه کتاب سال

باشگاه خبری ورزشی