پایان اعتصاب غذای ۱۶ ساله «بانوی آهنینِ مانیپور»

پایان اعتصاب غذای ۱۶ ساله «بانوی آهنینِ مانیپور»

ایروم چانو شارمیلا، زنی ۴۴ ساله که در هند به «بانوی آهنین مانیپور» معروف است، پس از ۱۶ سال به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای ۱۶ ساله «بانوی آهنینِ مانیپور»

(image)

ایروم چانو شارمیلا، زنی ۴۴ ساله که در هند به «بانوی آهنین مانیپور» معروف است، پس از ۱۶ سال به اعتصاب غذای خود پایان داد.
پایان اعتصاب غذای ۱۶ ساله «بانوی آهنینِ مانیپور»