پاسخ به نطق کامفیروزی در دیدار با رهبری/ بر اساس قانون یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی پیشگیری و مقابله با عوامل برهم زننده امنیت داخلی است

پاسخ به نطق کامفیروزی در دیدار با رهبری/ بر اساس قانون یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی پیشگیری و مقابله با عوامل برهم زننده امنیت داخلی است

برای درک ساختار و نظام حاکم بر کشور ایران لازم است به جامعه و علی الخصوص دانشجویان، تفاوت ساختاری بین نظامی که ما برای کشورمان برگزیدیم با نظامات دنیامحور حاکم بر غرب شناسانده شود.

پاسخ به نطق کامفیروزی در دیدار با رهبری/ بر اساس قانون یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی پیشگیری و مقابله با عوامل برهم زننده امنیت داخلی است

(image)

برای درک ساختار و نظام حاکم بر کشور ایران لازم است به جامعه و علی الخصوص دانشجویان، تفاوت ساختاری بین نظامی که ما برای کشورمان برگزیدیم با نظامات دنیامحور حاکم بر غرب شناسانده شود.
پاسخ به نطق کامفیروزی در دیدار با رهبری/ بر اساس قانون یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی پیشگیری و مقابله با عوامل برهم زننده امنیت داخلی است

صبحانه