ویژگی‌های یک مدیر بیمارستان موفق

ویژگی‌های یک مدیر بیمارستان موفق

رییس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها عنوان کرد: افرادی می توانند اداره امور بیمارستان ها را به عهده بگیرند که بدوا تحصیلات اکادمیک در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت را گذرانده و تجربیات لازم در زمینه های مالی و حقوقی را داشته باشند.

ویژگی‌های یک مدیر بیمارستان موفق

(image)

رییس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها عنوان کرد: افرادی می توانند اداره امور بیمارستان ها را به عهده بگیرند که بدوا تحصیلات اکادمیک در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت را گذرانده و تجربیات لازم در زمینه های مالی و حقوقی را داشته باشند.
ویژگی‌های یک مدیر بیمارستان موفق

دانلود فیلم خارجی