ویژگی‌های فرد انقلابی مشخص است

ویژگی‌های فرد انقلابی مشخص است

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور با اشاره به ویژگی‌های یک فرد انقلابی گفت: افرادی که در اوایل انقلاب روحیه انقلابی داشتند یک خودکار را هم شامل بیت المال می‌دانستند.

ویژگی‌های فرد انقلابی مشخص است

(image)

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور با اشاره به ویژگی‌های یک فرد انقلابی گفت: افرادی که در اوایل انقلاب روحیه انقلابی داشتند یک خودکار را هم شامل بیت المال می‌دانستند.
ویژگی‌های فرد انقلابی مشخص است

مدرسه