وقتی دین را سطحی بفهمیم، مثل ضد دین‌ها عمل می‌کنیم/ بچه‌های طرح ولایت مهم‌ترین سد در برابر نفوذ دشمن هستند

وقتی دین را سطحی بفهمیم، مثل ضد دین‌ها عمل می‌کنیم/ بچه‌های طرح ولایت مهم‌ترین سد در برابر نفوذ دشمن هستند

مجتبی مصباح گفت: اسم‌ مسلمان داریم اما همان کارهایی را انجام می‌دهیم که غیرمسلمان‌ها انجام می‌دهند. هزارن خون پاک برای انقلاب ریخته شده ولی ما همان راهی را می‌رویم که این جوان‌ها علیه آن قیام کردند.

وقتی دین را سطحی بفهمیم، مثل ضد دین‌ها عمل می‌کنیم/ بچه‌های طرح ولایت مهم‌ترین سد در برابر نفوذ دشمن هستند

(image)

مجتبی مصباح گفت: اسم‌ مسلمان داریم اما همان کارهایی را انجام می‌دهیم که غیرمسلمان‌ها انجام می‌دهند. هزارن خون پاک برای انقلاب ریخته شده ولی ما همان راهی را می‌رویم که این جوان‌ها علیه آن قیام کردند.
وقتی دین را سطحی بفهمیم، مثل ضد دین‌ها عمل می‌کنیم/ بچه‌های طرح ولایت مهم‌ترین سد در برابر نفوذ دشمن هستند

موزیک جوان