وضعیت فوق العاده در ترکیه با هدف جلوگیری از کودتای دوم اعلام شده است

وضعیت فوق العاده در ترکیه با هدف جلوگیری از کودتای دوم اعلام شده است

وزیر دادگستری ترکیه گفت: حالت فوق العاده با هدف جلوگیری از وقوع احتمالی کودتای دوم در ترکیه اعلام شده است.

وضعیت فوق العاده در ترکیه با هدف جلوگیری از کودتای دوم اعلام شده است

(image)

وزیر دادگستری ترکیه گفت: حالت فوق العاده با هدف جلوگیری از وقوع احتمالی کودتای دوم در ترکیه اعلام شده است.
وضعیت فوق العاده در ترکیه با هدف جلوگیری از کودتای دوم اعلام شده است

مجله اینترنتی