وجود چیزهای خلاف عفت مانند ماهواره، باعث دور شدن ملائک از خانه‌ها می‌شود/ «رزق» با پارتی جور نمی‌شود

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره عواملی که باعث کاهش رزق و روزی در خانواده می شود، گفت: وجود چیزهای خلاف عفت مانند ماهواره باعث دور شدن ملائک از خانه های ما می‌شود.