واکنش مهدی محمدی به شهادت حاج رجب

واکنش مهدی محمدی به شهادت حاج رجب

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی با انتشار عکس و جمله ی زیر به شهادت حاج رجب محمد زاده واکنش نشان داد.

واکنش مهدی محمدی به شهادت حاج رجب

(image)

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی با انتشار عکس و جمله ی زیر به شهادت حاج رجب محمد زاده واکنش نشان داد.
واکنش مهدی محمدی به شهادت حاج رجب

اخبار کارگران